ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„A Márka üdítő nyereményjátékhoz” és a www.markauditojatek.hu weboldalhozAdatkezelési tájékoztató

 

Márka Üdítőgyártó Kft. (székhely: 6055 Felsőlajos, Márka Ipartelep 1., Cg. szám. 03-09-131142, adószám: 12218620-2-03), (a továbbiakban: Adatkezelő Márka Üdítőgyártó Kft.) az általa üzemeltetett www.markauditojatek.hu internetes oldalon, valamint a Márka üdítő nyereményjáték” nyereményjátékban (továbbiakban „Nyereményjáték”) részt vevő személyek (a továbbiakban együttesen Érintett) személyes adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Márka Üdítőgyártó Kft. ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Nyereményjáték lebonyolítása során az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a játékban való részvétellel elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 1. FOGALMAK

 

 1. a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 1. e) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. f) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. g) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. h) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 1. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

 

 

Adatkezelés

 

Kezelt adatok köre

 

Adatkezelés időtartama

 

Adatkezelés célja

 

Adatkezelés jogalapja

Nyereményjáték szervezés · Vezetéknév

· Keresztnév

· Kor

· E-mail cím

· Telefonszám

· Irányítószám

· Település

· Utca

· Házszám

· A kód típusa

oAP-KÓD

oONLINE SZÁMLA (számla szám)

· Vásárlás helye

· Vásárlás időpontja

Nyereményjáték zárását követő 60 napon belül törlésre kerülnek az adatok. A részt vevő személyek számára nyereményjáték biztosítása, annak lebonyolítása. Az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett jogosult a Márka Üdítőgyártó Kft.-hez intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

 

Nyeremény átadása · Vezetéknév

· Keresztnév

· Kor

· E-mail cím

· Telefonszám

· Irányítószám

· Település

· Utca

· Házszám

· A kód típusa

oAP-KÓD

oONLINE SZÁMLA (számla szám)

· Vásárlás helye

· Vásárlás időpontja

· a nyeremény átvételéhez szükséges egyéb adat

Az adózással kapcsolatos adatokat 10 évig őrizzük meg. A nyeremény átadásával kapcsolatos adatokat 5 évig őrizzük meg. Az adózási követelmények teljesítése és a nyertes értesítése a nyereményről. Az adózással kapcsolatos adatok megőrzése jogi kötelezettség alapján valósul meg, a nyertes értesítése az érintett hozzájárulásán, valamint az Adatkezelővel kötött szerződésen alapul.
Hírlevél, direkt marketing megkeresések Vezetéknév, Keresztnév

E-mail cím

A hozzájárulástól számított 10 évig. / Reklámcélú, promóciós hírlevelek, direkt marketing megkeresések küldése emailen. Az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett jogosult a Márka Üdítőgyártó Kft.-hez intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

 

A résztvevő az adatai helyesbítését, törlését, kiegészítését, zárolását bármikor indokolás nélkül kérheti és élhet adathordozhatósághoz való jogával a Márka Üdítőgyártó Kft. 6050 Lajosmizse, Pf. 100. címen vagy emailban az info@markauditojatek.hu írásbeli kérelemmel.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét, minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a Márka Üdítőgyártó Kft. kommunikációs felületein (Márka Üdítőgyártó Kft. weboldala, facebook oldala), mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

 

 1. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a Márka Üdítőgyártó Kft., illetve a Márka Üdítőgyártó Kft. munkavállalói jogosultak megismerni, akik az adatokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.

 

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

– A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Márka Üdítőgyártó Kft. által megbízott ügynökség:

a SKY Marketing Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos u 80.) lát el.

– Google Analytics statisztikai adatok kezelése, statisztika készítése:

Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043; adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=en)

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

 

GLS General Logistics Systemy Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u 2.; adatkezelési tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek)

Az érintett által megadott adatok továbbítására a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon, valamint sütiket elhelyező harmadik feleken felül (lásd 5. pont) Adatkezelő által nem kerül sor.

 

 1. COOKIE-K

A Márka Üdítőgyártó Kft., illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Márka Üdítőgyártó Kft. a következő cookie-t használja:

Süti neve Célja / Funkciója  

Külsős szolgáltató megjelölése

(ha van)

Süti élettartama, érvényessége Süti által hozzáférhető és kezelt adatok
_ga Statisztikai / A cookie installálva Google Analytics által. Látogatók, sessionok számának mérésére szolgál Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

www.google.com/analytics

2 év A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.
_ga_ Statisztikai / A cookie installálva Google Analytics által. Annak mérésére szolgál, hogy hogyan használják a látogatok az oldalt. Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

www.google.com/analytics

2 év A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.
moove_gdpr_popup Azt tárolja, hogy a cookie banneren lévő „Elfogadom” gombot már megnyomta-e a felhasználó korábban 1 év A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység.

 

 

Harmadik felek által elhelyezett sütik kapcsán további információ elérhető:

 • Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország; adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/policy.php)
 • Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043; adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=en)

 

 

 1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy a Márka Üdítőgyártó Kft. által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy a Márka Üdítőgyártó Kft. milyen adatot tart nyilván róla, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a Márka Üdítőgyártó Kft. részére, aki az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg. A Márka Üdítőgyártó Kft. szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

– kezelt adatok körének meghatározása,

– adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

– adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

– adatforrás megjelölése.

 

A Márka Üdítőgyártó Kft. a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért a Márka Üdítőgyártó Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a Márka Üdítőgyártó Kft. az érintett rendelkezésre. Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az érintett a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az érintett kérelmére a Márka Üdítőgyártó Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. A Márka Üdítőgyártó Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén a Márka Üdítőgyártó Kft. korlátozza az adatkezelést, ha

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Márka Üdítőgyártó Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

– A Márka Üdítőgyártó Kft. –nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Márka Üdítőgyártó Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A Márka Üdítőgyártó Kft. az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére a Márka Üdítőgyártó Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Márka Üdítőgyártó Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, v) a személyes adatokat a Márka Üdítőgyártó Kft. jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa a Márka Üdítőgyártó Kft. rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb. Az érintett a rá vonatkozó, a Márka Üdítőgyártó Kft. rendszerében megtalálható személyes adatokat:

– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

– jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

– kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz

– ha ez technikailag megvalósítható a – Márka Üdítőgyártó Kft. rendszerében.

A Márka Üdítőgyártó Kft. az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy a Márka Üdítőgyártó Kft. meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja azon adatait, melyet a Márka Üdítőgyártó Kft. részére valamely a Honlapon vagy egyéb módon megadott a részére annak érdekében, hogy be tudja azonosítani az igénylő érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet önkéntesen megadott a Márka Üdítőgyártó Kft. részére. Ilyen adat név, e-mail cím. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a Márka Üdítőgyártó Kft. rendszereiből való törlésével.

 

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli a Márka Üdítőgyártó Kft. Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

 

6.7. Az elhunyt érintett megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Márka Üdítőgyártó Kft.-nél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt személy a Márka Üdítőgyártó Kft.-nél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

– az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint

– saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja. Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen a Márka Üdítőgyártó Kft.-vel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. A Márka Üdítőgyártó Kft. írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

 

6.8. Kérelem teljesítésének határideje

A Márka Üdítőgyártó Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 6.1-6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével a Márka Üdítőgyártó Kft. a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Márka Üdítőgyártó Kft. elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Panaszával, észrevételével, vagy jogérvényesítési igényével az érintett az alábbi elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelő felé:

Név: Márka Üdítőgyártó Kft.

Levelezési: 6050 Lajosmizse, Pf. 100.

E-mailcím: info@markauditojatek.hu

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha a Márka Üdítőgyártó Kft. bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) a Márka Üdítőgyártó Kft. a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása a Márka Üdítőgyártó Kft.-t terheli. Ha a Márka Üdítőgyártó Kft.-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. egyéni ügyének elbírálása érdekében, soronkívüli eljárás keretében az illetékes törvényszék előtt érvényesítheti jogait.

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A Márka Üdítőgyártó Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha a Márka Üdítőgyártó Kft. úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

A Márka Üdítőgyártó Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Márka Üdítőgyártó Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek https://www.markauditojatek.hu internetes oldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett visszavonhatja a Nyereményjátékban való részvételi szándékát, ellenkező esetben úgy kell tekinteni, mint aki elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021.03.01. napjától érvényes.

Márka Üdítőgyártó Kft.